Název společnosti, který tvoří zkratky slov Thin-Walled Structures CONsulting, napovídá, že se dlouhodobě zaměřujeme na řešení problémů v oblasti tenkostěnných ocelových konstrukcí.

Tenkostěnné konstrukce jsou velmi specifické. Jejich unikátní vlastnosti jsou dány velkým rozdílem mezi vlastní tloušťkou a ostatními rozměry. Výpočty únosnosti skořepinových konstrukcí jsou hlavně zaměřeny na řešení problémů pevnosti a stability. Častými problémy jsou také vlivy vibrací, únavového poškození, či plastifikace diskontinuit membránového stavu. Obecně platí, že výpočty skořepin se uvažují jako dvojrozměrné úlohy z oblasti pevnosti a pružnosti.

Náš tým má bohaté zkušenosti s výpočty a analýzami různých druhů skořepin a tenkostěnných konstrukcí. Řešili jsme mnoho problémů z oblasti sedání, vibrací, boulení, ztráty stability, optimalizace tloušťky, aj. U každého řešení se spoléháme na rozsáhlé znalosti a dobrou orientaci v daném oboru. V rámci našich výzkumných a vývojových aktivit jsme ve spolupráci s kolegy z VUT v Brně vypracovali několik postupů a konstrukčních pravidel, která tvoří naše jedinečné know-how.

Velká část našich služeb je zaměřena na analýzy stávajících stavebních a technologických tenkostěnných konstrukcí. Naším cílem je vždy dosažení zlepšení technického stavu konstrukce, optimalizace jejího provozu a prodloužení jejího technického života. Naše řešení vždy usiluje o snížení rizik plynoucích z provozu, zajištění bezpečnosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a o snížení provozních nákladů.

Oblasti služeb pro tenkostěnné konstrukce jsou:

  • Statika a stabilita tenkostěnných konstrukcí (nádrže, tlakové nádoby, sila, zásobníky, kontejnery, kouřovody, střechy, výměníky, atd.)
  • Návrhy skořepinových konstrukcí dle Eurokódů nebo jiných národních norem.
  • Numerické analýzy skořepinových konstrukcí pomocí metody konečných prvků (MKP).
  • Analýzy technického stavu konstrukcí, analýzy zjištěných vad včetně návrhu nápravných opatření.
  • Stanovování zbytkové životnosti konstrukcí a limitních zatížení.
  • Analýzy vlivu sedání na únosnost konstrukcí.
  • Analýzy seizmické odolnosti.
  • Prohlídky ocelových konstrukcí, sestavování inspekčních postupů.
  • Studie proveditelnosti, konzultační činnost v oblasti tenkostěnných konstrukcí.
  • Návrhy rozsahu nedestruktivních kontrol (NDT) včetně zpracování jejich výsledků.