astlife

Vyvinuli jsme vlastní softwarové řešení na podporu inspekcí a údržby uskladňovacích nádrží a potrubních sítí včetně technologií terminálů – program ASTlife. Jedná se o unikátní a inovativní systémové řešení pro monitorování životnosti, ekologického a ekonomického aspektu terminálů. ASTlife je primárně založen na kombinaci dvou přístupů - Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance. ASTlife je tvořen databázovou aplikací, která je ovládána prostřednictvím webového prohlížeče, a off-line aplikací pro tablety se systémem Android, která slouží ke sběru dat v terénu během inspekcí a údržby.

Filozofie programu ASTlife

astlife scheme
Databázový server - webová aplikace

Programový systém ASTlife byl sestaven tak, aby fungoval dle principu klient – server. Samotný program je instalován na serveru a na něj je přistupováno prostřednictvím webového prohlížeče. Takovéto řešení má několik výhod:

  • Žádné instalace na klient-PC – vždy pouze jedna instalace na serveru, kterou lze efektivně a levně spravovat, tj. žádné starosti s jednotlivými instalacemi na pracovních PC.
  • Možnost používání na různých platformách – k používání aplikace je potřebný webový prohlížeč, a tak je jedno, na jaké platformě uživatel pracuje.
  • Zjednodušené zabezpečení – k databázi má vždy přístup jen administrátor. Přístup klientů prostřednictvím aplikace je plně monitorován.
  • Vždy pouze jedna verze programu – neexistující instance na pracovních PC zaručují vždy používání aktuální verze programu instalované na serveru.
Tablet - Android aplikace pro off-line použití

Je možné používat hlavní program i na přenosných zařízeních, ale je nutné zajištění dostupnosti mobilního datového připojení k zajištění spojení se serverem. To může být v provozu velmi obtížné, zvláště v průběhu vnitřních inspekcí nádrží, nebo v průběhu vstupu do podzemních nádrží. Proto jsme vyvinuli speciální aplikaci pro off-line provoz na tabletech s operačním systémem Android. Tato aplikace pomáhá inspektorům v terénu s administrací jejich kontrolních činností. Synchronizací této aplikace se serverem inspektor obdrží rozpis inspekčních činností, které musí být provedeny. Inspektor má k dispozici kontrolní listy se soupisem jednotlivých položek a úkolů. Získává tak efektivní elektronické zařízení pro sběr dat v průběhu prováděných kontrol. Ke každé kontrolované položce je možné připojit kromě komentáře i fotografii, náčrtek, zvukový nebo video záznam. Následnou opětovnou synchronizací jsou data přenesena na server a lze s nimi pracovat přes hlavní aplikaci.

Program ASTlife je založen na kombinaci dvou přístupů

Risk Based Inspection (RBI)

Metodika RBI představuje moderní a efektivní přístup k plánování a volbě prostředků inspekcí konstrukcí. Sjednocuje na jedné straně zvyšující se požadavky na bezpečnost a spolehlivost provozu konstrukcí a na druhé straně ekonomicky oprávněný požadavek provozovatelů na efektivní plánování, úspory nákladů, ekonomiku v oblasti inspekcí konstrukcí.

Klíčovým faktorem RBI metodiky je správné stanovení pravděpodobnosti poruchy. To vyžaduje perfektní znalost degradačních mechanismů. Velmi důležité je také odpovídající stanovení následků případné havárie na bezpečnost, životní prostřední a provozní ztráty.

Reliability centred maintenance (RCM)

RCM, neboli údržba zaměřená na bezporuchovost, je technickým nástrojem vytvořeným pro zachování inherentní bezporuchovosti zařízení pomocí optimalizace činností údržby tak, aby bylo dosaženo specifikovaných požadavků na bezpečnost, způsobilost, pohotovost a výši nákladů v daném kontextu provozu a zabezpečení. Metoda určí zásahy preventivní údržby, které mají zabránit nebo snížit následky konkrétního způsobu poruchy. Metoda RCM tedy hodnotí provozní integritu na rozdíl od metody RBI, která hodnotí strukturální integritu.

RCM je unikátní metoda pro stanovení bezpečné minimální činnosti údržby, které jsou nutné k zajištění řádného fungování zařízení

Moduly programu ASTlife

Přehledy a statistiky jsou nezbytnou součástí programu. Modul poskytuje přehledy o jednotlivých terminálech a sledovaných zařízeních. Je možné zobrazit plány inspekcí a údržby a současně sledovat jejich finanční náročnost. Lze tak velmi snadno monitorovat různé aktivity v provozu.

Práce s daty a dokumenty je základní předpoklad pro efektivní fungování inspekce a údržby. Modul umožňuje spravovat dokumenty, jako jsou např. výkresy, technická dokumentace, návody, revizní zprávy, atd., k jednotlivým konstrukčním celkům či zařízením.

Pro každou nádrž, potrubí, respektive každou kontrolovanou položku jsou zadány nutné vstupní technické údaje do databáze. Tyto informace se následně využívají při analýze dané konstrukce, sledování úrovně poškození, predikci životnosti a plánování činností inspekcí a údržby

Analýza rizik je klíčovou součástí metodik RBI a RCM. Sestavení matice rizika je založeno na podrobné analýze vlivů, které ovlivňují pravděpodobnost vzniku poruchy nebo následky poruchy hodnocené části konstrukce nebo zařízení. Při analýze se vychází z aktuálního technického stavu konstrukce.

Modul umožňuje plánování aktivit údržby pro jednotlivá zařízení včetně sledování využitelnosti jednotlivých pracovníků údržby. Je možné sledovat a predikovat finanční a časovou náročnost prováděných aktivit.

Pro každou nádrž je sestaven individuální inspekční plán. Tento plán je založen na strukturovaném položkovém seznamu s výčtem jednotlivých aktivit, které mají být vykonány v rámci vizuální kontroly a NDT měření. Inspekční plány jsou sestaveny pro případy, kdy je nádrž v provozu a mimo provoz.

V rámci tohoto modulu je možné provádět hodnocení zjištěných vad u vybraných konstrukčních částí (např. hrdla nádrží). Před zprovozněním modulu musí být nejdříve sestaven postup hodnocení dle norem dle API 759, BS 7910 nebo R6 s využitím numerické analýzy konstrukce pomocí metody MKP.

Základem analýzy je stanovení minimálních přípustných tlouštěk částí konstrukce dle norem API a EEMUA. Důležité je také správné určení degradačních mechanismů a jejich rychlosti působení. Velký důraz musí být kladen na správné statistické vyhodnocení měření tlouštěk konstrukce.

Životnost konstrukce a s tím spojené činnosti údržby a inspekcí závisí na charakteru provozu dané nádrže. Před změnou provozu musí být vykonána analýza proveditelnosti. Např. změna média musí být v souladu s použitým nátěrem nádrže nebo obvodovým těsněním plovoucí střechy.

Tento modul je založen na metodice Reliability Centred Maintenance (RCM). Z rozboru rizika provozu daného zařízení se určují činnosti inspekcí a údržby tak, aby byla minimalizována nežádoucí rizika přerušení provozu nebo případného poškození majetku.

Stěžejní částí každé stavby jsou její základy a to zvláště v přídě uskladňovacích nádrží. Tento modul poskytuje postupy pro hodnocení různých scénářů sedání dle postupů uvedených v normách API a EEMUA. Součástí analýzy jsou i postupy pro snížení rizika kontaminace půdy v důsledků úniků média.

Modul umožňuje definovat požadavky na vizuální kontrolu a NDT měření pro každou potrubní větev respektive její část. Pro každý definovaný měřící bod je sestaven postup vyhodnocování. V modulu je možné analyzovat trendy úbytků tlouštěk stěn potrubí a efektivně řídit činnosti údržby a inspekcí.

Odpařování je přirozený proces, který závisí na charakteru média, provozních podmínkách a konstrukčním řešení nádrže. Tyto ztráty by měly být minimalizovány dle regulačních požadavků na snížení emisí skleníkových plynů. Výpočty v modulu jsou založeny na metodikách dle API a EEMUA.

Imperfekce v plášti nádrže výrazně ovlivňují její únosnost a stabilitu. Vyhodnocení kruhovitosti pláště je také velmi důležité pro zajištění správného fungování obvodových těsnění plovoucích střech. Modul umožňuje efektivní vyhodnocení naměřených dat včetně grafické vizualizace výsledků.

Tento modul poskytuje možnost analýzy kapacity ventilačního systému atmosférických nádrží s pevnou střechou dle normy API 2000. Zajištění správného fungování ventilačního systému je klíčové pro bezproblémový provoz nádrží.