Zaměřujeme se na pomoc našim zákazníkům k dosažení bezpečnějšího a levnějšího provozu jejich ocelových konstrukcí a technologií. K tomuto účelu nabízíme naše znalosti z oblasti stavební mechaniky, mezinárodních standardů, osvědčených průmyslových postupů a požadavků místní legislativy. Specializujeme se především na analýzy pevnosti, únosnosti, problematiku stability a únavového poškozování ocelových konstrukcí.

Vizuální kontroly

Sestavujeme plány kontrol ocelových konstrukci včetně stanovení jejich rozsahu a četnosti. Provádíme vizuální kontroly konstrukcí.

Řešení problémů

Řešíme problémy spojené s provozem konstrukcí a navrhujeme jejich nápravná opatření. Analyzujeme příčiny poruch a degradační mechanismy. Provádíme identifikaci kritických míst na konstrukci. Navrhujeme experimentální měření a rozsah použití metod nedestruktivních zkoušek.

Poradenství

Poskytujeme konzultační činnost při řešení neočekávaných provozních problémů a situací. Poradenské služby v oblasti návrhu a analýz ocelových konstrukci. Konzultační služby pro investory.

Výzkum a vývoj

Nabízíme možnost smluvního výzkumu v oblasti stavební mechaniky a ocelových konstrukcí. Spolupráce u národních i mezinárodních grantových projektů.

Oblasti služeb pro ocelové konstrukce jsou

  • Navrhování ocelových konstrukcí.
  • Statické, dynamické a seismické napěťové analýzy pomocí MKP.
  • Analýzy konstrukci pro specifická zatížení stanovená na základě zkoušek.
  • Sestavení procedur pro hodnocení odolnosti konstrukce s ohledem na identifikované degradační mechanismy.
  • Experimentální analýzy konstrukci – návrh experimentálních měření ve zkušebnách i přímo v terénu.
  • Ve spolupráci se subdodavateli provádění kontrol konstrukcí pomocí NDT měření a následné vyhodnocení naměřených dat a zjištěných poruch.
  • Analýzy havárií a selhání, včetně návrhu způsobu oprav.